ကားပေါ်မှ OBD-II အမှားကုဒ်အားလုံး + standard EOBD ကုဒ်များအားလုံးလုပ်သည်

OBD2 အမှားကုဒ်များကိုထုတ်ခြင်း

စာသားမှတ်တမ်းကိုကြည့်ပါ-

ကားပေါ်မှ OBD-II အမှားကုဒ်အားလုံး + standard EOBD ကုဒ်များအားလုံးလုပ်သည်
နှိပ်ပါ

ကားအမှတ်တံဆိပ်အလိုက် EOBD အမှားကုဒ်များကို decoding