ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Aurus Komendant တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသနည်း။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Aurus Komendant ကားတွင် ထိုင်ခုံ ၄ လုံးပါရှိသည်။ Aurus Komendant 4၊ jeep/suv 2022 ပေါက်၊ 5 မျိုးဆက်၊ EMP-1 4124 တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်မှုများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 09.2022 AT AWD Komendant 4.4

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Changan CS55 Plus တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည်။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Changan CS55 Plus တွင် 5 ခုံရှိသည်။ Changan CS55 Plus 2021 jeep/suv 5 doors 2 generation 03.2021 – လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်စရာများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 1.5 AMT Tech 5

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Volvo 850 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Volvo 850 တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Volvo 5 restyling 850၊ wagon၊ 1993st generation 1 - 08.1993 ထိုင်ခုံအရေအတွက် 12.1996 MT 2.0 850 5T MT 2.0 850 5T MT 2.3 T850 5 MT 5T…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Volvo 480 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Volvo 480 တွင် ထိုင်ခုံ ၄ လုံးပါရှိသည်။ Volvo 4 480nd restyling 2၊ hatchback 1994 doors၊ 3st generation 1 – 05.1994 တွင် ထိုင်ခုံအရေအတွက် ထိုင်ခုံအရေအတွက် 09.1995 MT Turbo 1.7 4 MT Turbo GT 1.7 4 AT Turbo 1.7…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Volvo 345 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Volvo 345 တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Volvo 5 345 တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှ၊ 1979 door hatchback၊ 5 မျိုးဆက်၊ 1 345 – 02.1979 ရွေးချယ်မှုများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 11.1982 MT L 1.4 5 MT DL 1.4 5 CVT L 1.4 5 CVT…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Volvo 343 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Volvo 343 တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Volvo 5 343၊ 1976 door hatchback၊ 3 generation၊ 1 343 – 02.1976 ထိုင်ခုံအရေအတွက် 11.1982 CVT L 1.4 5 CVT DL 1.4 5 MT L 1.4 5 MT…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Volvo 340 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ဘက်တွင် ခုံသုံးခုနှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Volvo 340 တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Volvo 5 340၊ ဆီဒင်၊ 1982st မျိုးဆက် 1 - 03.1982 ထိုင်ခုံအရေအတွက် ထိုင်ခုံအရေအတွက် 11.1991 MT DL 1.4 5 MT GL 1.4 5 CVT DL 1.4 5 CVT GL 1.4 5…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Porsche 356 တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည်။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Porsche 356 ကားတွင် ထိုင်ခုံ 2 မှ 4 အထိရှိသည်။ Porsche 356 1963 တွင် ထိုင်ခုံအရေအတွက်၊ အဖွင့်ကိုယ်ထည်၊ 4th မျိုးဆက်၊ C, T6 06.1963 – 04.1965 စက်ပစ္စည်း ထိုင်ခုံအရေအတွက် 1.6 MT 1600 C Cabriolet 4 1.6 MT 1600 SC 90…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Mercedes EQS SUV တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည်။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Mercedes EQS SUV တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Mercedes-Benz EQS SUV 5၊ jeep/suv 2022 doors၊ 5st generation၊ X1 296 - လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်စရာများ EQS 04.2022 450MATIC 4 EQS 5 450MATIC အဆင့်မြင့် 4 EQS 5 450MATIC...

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Mercedes EQB မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Mercedes EQB တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Mercedes-Benz EQB 5၊ jeep/suv 2021 doors၊ 5 မျိုးဆက်၊ X1 243 - လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်စရာများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် EQB 04.2021 250 EQB 5+ 250 EQB 5 300MATIC 4 EQB 5 350MATIC 4

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Kia K7 မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ဘက်တွင် ခုံသုံးခုနှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Kia K7 တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးပါရှိသည်။ Kia K5 restyling 7၊ ဆီဒင်၊ 2019nd မျိုးဆက်၊ YG 2 - 06.2019 ရွေးစရာများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 04.2021 R E-VGT AT 2.2WD Prestige 2 5 R E-VGT AT 2.2WD Nobless 2 5...

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Jeep Wagonier မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Jeep Wagoner တွင် ထိုင်ခုံ ၈ လုံးရှိသည်။ Jeep Wagoneer 8၊ jeep/suv 2021 doors၊ 5rd generation၊ WS 3 – လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်စရာများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 03.2021 AT 3.0×4 Wagoneer Series II 4 8 AT 3.0×4 Wagoneer Series III 4…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Jeep Grand Wagonier မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Jeep Grand Wagonier တွင် ထိုင်ခုံ 7 လုံးရှိသည်။ Jeep Grand Wagoneer 2021၊ jeep/suv 5 doors၊ 3rd generation၊ WS 03.2021 – လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်မှုများ ထိုင်ခုံ 3.0 AT Grand Wagoneer Series II 7 3.0 AT Grand Wagoneer Series...

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Hyundai Aerospace တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည်။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Hyundai Aero Space ကားသည် ထိုင်ခုံ ၄၂ မှ ၄၆ အထိ ရှိသည်။ Hyundai Aero Space 42၊ ဘတ်စ်ကား၊ 46nd မျိုးဆက်၊ MS1995 2 – 8 ရွေးစရာများ ထိုင်ခုံအရေအတွက် 07.1995 Aero Space LS/LD Intercity 01.2010+11.1 41 1 Aero Space LS/LD…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Hyundai Aero Queen မှာ ထိုင်ခုံဘယ်လောက်ရှိလဲ။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 ခုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် ထိုင်ခုံငယ်နှစ်ခုကို အခန်းအတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်လုံးဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Hyundai Aero Queen တွင် ထိုင်ခုံ 28 ရှိသည်။ Hyundai Aero Queen 1991၊ ဘတ်စ်ကား၊ 2nd generation၊ MS8 02.1991 – 01.2010 တွင် ထိုင်ခုံအရေအတွက် ထိုင်ခုံအရေအတွက် 12.3 Aero Queen Intercity 27+1 28 16.0 Aero Queen Intercity 27+1 28 17.8 Aero…

 • ကားပေါ်ရှိ ထိုင်ခုံအရေအတွက်
  ထိုင်ခုံဘယ်လောက်လဲ။

  Chevrolet Grove တွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည်။

  ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံ 5 နှင့် 7 ပါရှိသည်။ ထိုင်ခုံ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးနှင့် ခြောက်ခုပါသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ရှိသည်၊ သို့သော် ယင်းတို့သည် အလွန်ရှားပါးသော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ရှေ့တွင် နှစ်ခု၊ နောက်ကျောတွင် သုံးခု၊ နှင့် ပင်စည်ဧရိယာတွင် နောက်ထပ် နှစ်ခုတို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေကြပါသည်။ စည်းကမ်းအရ ကားအတွင်းခန်းရှိ ထိုင်ခုံခုနစ်ခုသည် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကားကို အစပိုင်းတွင် ထိုင်ခုံ 5 လုံးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အခန်းအတွင်းတွင် ထိုင်ခုံအသေးလေးနှစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ထည်ဧရိယာတွင် ကျစ်လစ်စွာတပ်ဆင်ထားသည်။ Chevrolet Grove တွင် ထိုင်ခုံ ၅ လုံးရှိသည်။ Chevrolet Groove 5 jeep/suv 2020 doors 5 မျိုးဆက် 1 – လက်ရှိတွင် ထိုင်ခုံမည်မျှရှိသည် ရွေးချယ်စရာ ထိုင်ခုံ 03.2020T CVT LT 1.4 5T CVT Premier 1.4